Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DPS im. św. Brata Alberta w Ojcowie w związku z epidemią wirusa COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DPS im. św. Brata Alberta w Ojcowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 161750 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu  zapewnimy lepszą ochronę przez zakażeniem  wirusem Sars-CoV-2, bezpieczne warunki pracy i pobytu pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie, poprzez;

 – zakup niezbędnych środków ochrony  indywidulanej.

– doposażenie placówki w  sprzęt do przeciwdziałania i walki z rozprzestrzenianiem się wirusa .

– utrzymanie ciągłości i płynności w funkcjonowaniu placówki

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.