ZASADY PRZYJĘĆ

Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie Podstawa prawna:

Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenia Ministra polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Do Domu Pomocy Społecznej kieruję się na podstawie:

Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie w domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania.
W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty:

  • wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę
  • zaświadczenie lekarza psychiatry
  • zaświadczenie lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej
  • opinię ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce
  • decyzję emerytalno-rentową lub przyznania zasiłku stałego
  • pisemną zgodę na potrącenie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno- rentowy lub ośrodek pomocy społecznej ze świadczenia
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swego dochodu.
 • Małżonek, zstępni, wstępni – w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującego Mieszkańca przekracza 250% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
 • Gmina kierująca osobę do Domu – w wysokości różnicy między kosztem utrzymania a opłatami wniesionymi przez osoby oznaczone w punktach 1 i 2.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2022 Starosty Krakowskiego z dnia 22 lutego 2022 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 1247,  na rok 2022, wynosi 5 113,00 zł.